Waarom het project ‘dashboard beveiligde bedden’?

Er is behoefte aan inzicht in het aantal klinische plekken met een hoog beveiligingsniveau in Nederland. We brengen de beschikbare capaciteit en de bezetting hiervan in kaart om deze zorg toegankelijk te maken voor patiënten die dat nodig hebben. We bemiddelen bij ingewikkelde casuïstiek. Ook willen we alle kennis rondom deze zorg bij elkaar brengen en knelpunten analyseren en agenderen.

Hoe doen we dat?

Financiers, aanbieders en beleidsmakers op het snijvlak van zorg en veiligheid hebben afgesproken een dashboard in te richten om inzicht te krijgen in de capaciteit van klinische (behandel)plekken op beveiligingsniveau 2, 3 en deels 4. Dit dashboard is onder gebracht bij een landelijk coördinatiepunt, waar de kennis is om deze capaciteit te benutten voor complexe casussen. Dit coördinatiepunt verzamelt ook knelpunten en legt deze terug bij de beleidsmakers. Zo kan er aan een oplossing gewerkt worden.

Waar staan we?

Sinds januari 2021 is het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden gestart. In maart 2021 is het dashboard (CAPDASH) live gegaan en in september 2021 hebben we geëvalueerd. De evaluatie is eind oktober 2021 in het Bestuurlijk Overleg besproken. De conclusie was: doorgaan! Want: niet eerder is zo veel gedetailleerde informatie over het aanbod en de beschikbaarheid van de beveiligde zorg bij elkaar gebracht. Het LCBB blijft haar drie kerntaken uitvoeren. Daarnaast gaan zorgaanbieders, financiers en beleidsmakers de knelpunten uit de evaluatie samen oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de moeizame uitstroom naar vervolgzorg. 

Wie doen mee?

Het coördinatiepunt: is onafhankelijk, vrij te bereiken en functioneert op landelijk niveau als de regio’s er niet uitkomen.
Aanbieders van beveiligde bedden: vullen dagelijks hun beschikbare bedden, aanmeldingen en bezette plekken in het dashboard in.
Instituten met een plaatsingsfunctie en aanbieders van reguliere geestelijke gezondheidszorg: kunnen het dashboard inzien.
Financiers en beleidsmakers: krijgen met managementrapportages informatie over trends en knelpunten.

Wat doen we in 2022?

In het Bestuurlijk Overleg in februari 2022 zijn het vervolg van LCBB en de doelstellingen voor 2022 goedgekeurd. De hoofdpunten:

Onderzoeken of het realtime inzicht in het dashboard nog beter kan. 
Meer inzicht krijgen in de uitstroom vanuit de beveiligde zorg: worden er bedden bezet gehouden door cliënten die toe zijn aan de volgende stap? Dit is essentieel om antwoord te geven op de vraag waar de tekorten zijn. 
Meer zicht krijgen op de concentratie en spreiding van het zorgaanbod: welke zorg kan regionaal, welke (specifieke) zorg kan bovenregionaal en wat ontbreekt?