Wat doet het coördinatiepunt

Binnen de beveiligde zorg is meer zicht nodig op de beschikbare capaciteit. Hiervoor is het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden ingericht. Dit coördinatiepunt heeft drie kerntaken.

1

Bemiddelen bij individuele casuïstiek wanneer opname niet lukt in de eigen netwerken/levensloopregio’s.

2

Expertisecentrum zijn voor vragen rondom de praktijk van beveiligde zorg.

3

Analyseren en agenderen van data en knelpunten. We doen dit door een lerende praktijk te beginnen. Daarvoor starten we met gesprekken over de historisch opgebouwde data en bespreken we casuïstiek met de stakeholders om zo knelpunten in kaart te brengen en op de juiste plekken onder de aandacht te brengen.

Het beheer van het dashboard voor de beveiligde bedden, CAPDASH, ligt ook bij het coördinatiepunt.

De lerende praktijk

Samen willen we uitvinden waar de knelpunten in de toegang tot beveiligde zorg zitten. Dat doen we met de lerende praktijk. Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden overlegt met zorgaanbieders, financiers en beleidsmakers op operationeel, strategisch en tactisch niveau over de ontwikkelingen die het coördinatiepunt ziet. Hierbij gebruiken we de gegevens uit CAPDASH (het dashboard). Zo ontstaat een onderbouwd beeld van de knelpunten en van de zaken die juist goed geregeld zijn.

De lerende praktijk heeft de volgende overlegstructuren:

1

Operationeel overleg
Overleg met de opnamecoördinatoren van de zorgaanbieders die beveiligde bedden leveren. Zij vullen 1 keer per week het dashboard. Deze opnamecoördinatoren hebben dagelijks contact met elkaar over opnames. Vier keer per jaar is er een landelijk (digitaal) overleg onder leiding van het LCBB. Tijdens dit overleg staat kennisdeling, leren van elkaar, ophalen van knelpunten en de mogelijkheid tot bespreken van casuïstiek centraal. Zo ontstaat een lerend effect.

2

Landelijk Tactisch overleg
Vier keer per jaar is er een Landelijk Tactische overleg met de stakeholders. Hier worden knelpunten uit de casuïstiek en de managementrapportages besproken en geanalyseerd. We zoeken naar oplossingen of kijken waar we het probleem op een relevante plek kunnen agenderen. Deelnemers aan dit overleg zijn de zorgverzekeraars, Zorgkantoren, Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nederlandse ggz, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid, VGN, VNG en het LCBB.

3

Bestuurlijk overleg
De knelpunten en het advies vanuit het Landelijk Tactische overleg worden ingebracht in het Bestuurlijk overleg als onderdeel van handelingskader Aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico.

Ondertekenaars van het convenant ontvangen vier keer per jaar op geaggregeerd niveau managementinformatie en kunnen zo de ontwikkelingen volgen. Beleidsmakers vanuit de ministeries kunnen deze managementrapportage gebruiken voor verdere beleidsontwikkeling op stelselniveau.