Waarom het project ‘dashboard beveiligde bedden’?

Er is behoefte aan inzicht in het aantal klinische plekken met een hoog beveiligingsniveau in Nederland. We brengen de beschikbare capaciteit en de bezetting hiervan in kaart om deze zorg toegankelijk te maken voor patiënten die dat nodig hebben. Ook willen we alle kennis rondom deze zorg bij elkaar brengen en knelpunten analyseren en agenderen.

Hoe doen we dat?

Financiers, aanbieders en beleidsmakers op het snijvlak van zorg en veiligheid hebben afgesproken een dashboard in te richten om inzicht te krijgen in de capaciteit van klinische plekken op beveiligingsniveau 2, 3 en 4. Dit dashboard is onder gebracht bij een landelijk coördinatiepunt, waar de kennis is om deze capaciteit te benutten voor complexe casussen. Dit coördinatiepunt verzamelt ook knelpunten en legt deze terug bij de beleidsmakers. Zo kan er aan een oplossing gewerkt worden.

Wie doen mee?

Het coördinatiepunt: is onafhankelijk, vrij te bereiken en functioneert op landelijk niveau als de regio’s er niet uitkomen.
Aanbieders van beveiligde bedden: vullen dagelijks hun beschikbare bedden, aanmeldingen en bezette plekken in het dashboard in.
Instituten met een plaatsingsfunctie en aanbieders van reguliere geestelijke gezondheidszorg: kunnen het dashboard inzien.
Financiers en beleidsmakers: krijgen met managementrapportages informatie over trends en knelpunten.

Wat is de planning?

Het convenant met de voorwaarden voor de inrichting van de dashboard is op 6 november 2020 door bewindslieden van Justitie en Veiligheid en VWS en door de voorzitters van branches vanuit de ggz, gehandicaptenzorg en de zorgverzekeraars ondertekend.
Vanaf januari 2021 is het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden gestart met bemiddelen bij individuele casuïstiek, inzetten van hun expertise en het verzamelen, analyseren en agenderen van knelpunten.
In februari 2021 is begonnen met het invoeren van de beschikbare capaciteit beveiligde bedden in het dashboard, sinds maart 2021 wordt het dashboard ook daadwerkelijk gebruikt.
In september 2021 is er een evaluatie over de werking met de ondertekenaars van het convenant.